PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Kế hoạch giáo dục pháp luật trong nhà trường năm học 2018 - 2019 06/11/2018 [HyperLink19]
2 Kế hoạch tổ chức thực hiện các phong trào thi đua năm học 2018 - 2019 23/10/2018 [HyperLink19]
3 báo cáo kết quả thực hiện tiêu chuẩn "An toàn về an ninh trật tự" năm 2018 22/10/2018 [HyperLink19]
4 báo cáo kết quả xây dựng cơ quan văn hóa 2018 22/10/2018 [HyperLink19]
5 Quy định thi đua năm học 2018-2019 13/10/2018 [HyperLink19]
6 Quy chế ứng xử năm học 2018-2019 13/10/2018 [HyperLink19]
7 Quy chế làm việc năm học 2018-2019 13/10/2018 [HyperLink19]
8 Quy chế dân chủ năm học 2018-2019 13/10/2018 [HyperLink19]
9 Quy chế công khai năm học 2018-2019 13/10/2018 [HyperLink19]
10 Kế hoạch tu sửa cơ sở vật chất năm học 2018 - 2019 và những năm sau 01/10/2018 [HyperLink19]
11 Kế hoạch thực hiện phong trào Trường học thân thiện - học sinh tích cực năm học 2018 - 2019 01/10/2018 [HyperLink19]
12 Kế hoạch hoạt động trải nghiệm năm học 2018 - 2019 01/10/2018 [HyperLink19]
13 Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2018 - 2019 01/10/2018 [HyperLink19]
14 Kế hoạch nâng cao hiệu quả một số hoạt động đầu năm học 2018 - 2019 01/10/2018 [HyperLink19]
15 Kế hoạch lao động, sơ sở vật chất năm học 2018 - 2019 01/10/2018 [HyperLink19]
16 Kế hoạch năm học 2018 - 2019 24/09/2018 [HyperLink19]
17 báo cáo việc thực hiện chỉ thị 05-CT/TW 24/09/2018 [HyperLink19]
18 Kế hoạch thực hiện An toàn giao thông năm học 2018 - 2019 30/08/2018 [HyperLink19]
19 Kế hoạch bồi dưỡng giáo viên năm học 2018 - 2019 30/08/2018 [HyperLink19]
20 Dự kiến phân công chuyên môn năm học 2018 - 2019 30/08/2018 [HyperLink19]
    
12